POLITIKA KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN


Ako potravinárska spoločnosť sme si vedomí svojho postavenia v potravinovom reťazci a významu komunikácie so svojimi dodávateľmi a zákazníkmi. Každému zamestnancovi spoločnosti GurmEko, či už v Čechách, na Slovensku alebo v Maďarsku, je známa jeho zodpovednosť za konkrétnu pracovnú činnosť, s ňou súvisiace nebezpečenstvo pre kvalitu a bezpečnosť potravín, spôsob jej identifikácie a možnosti ovládacích procesov. Vedúci pracovníci tento systém riadia a kontrolujú, z odchýliek systému prijímajú odporúčania a zo zistených nezhôd vyvodzujú efektívne nápravné opatrenia.

Svojou politikou kvality a bezpečnosti potravín prispievame k tomu, že nebezpečenstvo relevantné pre kvalitu a bezpečnosť potravín je identifikované a zodpovedajúcim spôsobom riadené v každom článku potravinového reťazca.

Systém kvality a bezpečnosti potravín firmy GurmEko s.r.o. začínal zavedením princípov HACCP, ďalej bol budovaný v súlade so všetkými požiadavkami na potravinársku legislatívu Európskej únie, v súlade s národnými právnymi predpismi a v štruktúre, opísanej v európskej norme EN ISO 22000: 2005. Nie poslednou certifikáciou prešiel systém v roku 2017, kedy GurmEko obhájilo IFS - Food (International Featured Standard). O ďalšie medzinárodné certifikačné štandardy sa budeme snažiť aj naďalej.